Styret har i høst gjort en større gjennomgang av borettslagets økonomi. Bakgrunnen er den store prisstigningen de senere årene og den økte renta. Det er også gjennomført mye vedlikehold de senere årene og behovet for vedlikehold vil være stort i de kommende 10 årene også, det gjør at fellesgjeld med tilhørende rentekostnader vil øke i årene som kommer.

For å få en ansvarlig økonomi i borettslaget har det derfor vært nødvendig med en stor justering i inntektene til borettslaget, slik at de står i samsvar med kostnadene. Fra 01.01.2024 vil det derfor bli en økning i felleskostnader på 20%. I tillegg kommer en økning på 29 kr/mnd for TV/internett. Offisielt varsel er sendt ut på e-post/SMS og du finner det her og på "mine sider" i TOBB sin portal

Styret ser også at det høyst sannsynlig må justeres ytterligere i de kommende par årene, slik at total økning blir opp mot 30% totalt ut fra det vi vet i dag. Styret har vurdert det slik at økningen bør fordeles over flere år slik at andelseiere får lengre tid til å tilpasse sin økonomi.

Styret har stor forståelse for at dette kan være krevende for andelseiere i borettslaget, spesielt siden alle andre kostnader også har økt. Styret har uansett ansvaret for at borettslaget har en bærekraftig økonomi og økte inntekter er en absolutt nødvendighet for å få til dette.

 

Bakgrunn

Store kostnadsøkninger

Driftskostnadene har økt med omtrent 4 millioner siden 2012. 

  • Kommunale avgifter og forsikring utgjør omtrent 3,3 millioner av de 4 millionene​ (over 80 % av økningen)
  • TV/internett utgjør 0,7 millioner
  • De andre driftskostnadene er i sum omtrent uendret siden 2012 og det viser at det har vært, og er, en nøktern pengebruk i driften av borettslaget.

Inntekter ikke holdt følge

Driftsinntekter har økt med 3 millioner i samme periode, altså 1 million mindre enn utgiftene. Økningen her har ikke fulgt den generelle prisveksten i perioden og i alle fall ikke økningen i de kommunale avgiftene.

Økte renter og fellesgjeld

I tillegg kommer økte rentekostnader pga. stigende rentenivå og økt fellesgjeld. Forventet rentekostnad i 2024 er ca. 5,1 million kroner. I perioden siden 2012 har disse kostnadene variert fra 1 til 2,5 millioner, så økningen er betydelig også her.

 

Kostnadsutvikling i perioden 2012-2023

Figuren under viser prosentvis utvikling av inntektene fra felleskostnader mot de utviklingen til driftskostnadene i borettslaget. Inntektene har økt med 25% i perioden, mens de samlede driftskostnadene har økt med 69%. Kommunale avgifter utgjør en stor del av denne økningen og har mer enn doblet seg i samme periode. Hvis man kun ser på driftsutgifter uten kommunale avgifter og forsikringskostnader så har de økt kun 22%. Det er mindre enn både generell prisstigning og økningen i inntekter. 

 

Utvikling fellesgjeld i perioden

I starten av perioden var det nettopp gjennomført en rehabilitering av rekkene i Tingvegen. I perioden siden da har borettslaget utført mye vedlikehold og oppgraderinger. De senere årene også større tiltak som: fornying av avløpsrør, rehabilitering av lekeplasser, ny drenering på mange rekker og fornying av alle piper. I år og neste år utføres vedlikeholdsmaling av Tingvegen . Alt dette er gjort/gjøres uten at den prisjusterte fellesgjelden har økt siden 2012. 

I årene som kommer vet vi at det kommer flere større vedlikeholdsbehov, og det vil kreve opptak av lån og økt fellesgjeld. Økningen i felleskostnadene er et ledd i å ta høyde for dette samtidig som det kompenseres for de andre økte kostnadene.

 

OBS! Alle tall i denne gjennomgangen er uten kostnader og inntekter for parkering/carport. Dette skal være kostnader som dekkes av de løpende inntektene fra leie av carport og parkeringsplass og vil derfor ikke påvirke de andre kostnadene/inntektene i borettslaget.