Regelverk

Framleieregler

Retningslinjer for godkjenning av framleie i Tingsletta borettslag

Vedtatt av generalforsamlingen i Tingsletta Borettslag 29.05.1996, med endringer sist vedtatt på generalforsamling 13.05.1997.

  1. Det skal søkes styret om godkjenning av framleie når hele eller deler av boligen skal framleies. Personer som andelseier tar opp i sin husstand regnes ikke som fremleier. Husstand = ektefelle, samboer, egne eller ektefelles slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, barn, svigerbarn, barnebarn, søsken, adoptivbarn som er adoptert før fylte 21 år, eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling.
  2. Det må søkes skriftlig på fastsatt skjema. Begrunnelsen for framleie og perioden det søkes for skal oppgis.
  3. Dersom det foreligger husleierestanser eller andre uoppgjorte krav fra borettslaget, vil framleie ikke bli godkjent.
  4. Framleie vil normalt ikke bli innvilget dersom andelseier bor i annen bolig i Trondheim, dog gjøres unntak for folk som bor i tjenestebolig som de skal fraflytte i  løpet av 2 år. Det kan også gjøres unntak dersom andelseier skal fraflytte boligen for godt, men ikke får solgt. Det skal godtgjøres at salg er prøvd.
  5. Framleie vil normalt bli innvilget ved midlertidig fravær på grunn av arbeid, militærtjeneste, utdanning, sykdom og lignende velferdsgrunner.
  6. Framleie innvilges for ett år av gangen, men normalt ikke utover 3 år.
  7. Dersom framleieren ikke etterlever borettslagets vedtekter og regler, har styret rett åtil å tilbakekalle godkjennelsen.
  8. Framleie reguleres for øvrig i medhold av borettslagsloven § 34a) og husleieloven § 24.
  9. Vilkårene for godkjenning av fremleie er at omkostningen til TOBB dekkes av andelseieren.
  10. Styret kan fravike retningslinjene dersom det foreligger særlige sosiale årsaker.