Regelverk

Veiledning for byggetiltak

Veiledning for påbygg og andre bygningsmessige
endringer i Tingsletta borettslag


Tingsletta er et borettslag med tett rekkehusbebyggelse. Som en følge av
dette er det naturlig at man har en dialog med sine nærmeste naboer når man
gjør tiltak som kan påvirke naboene på noe vis. Våre boliger er en del av en
større helhet, og det er viktig at det tas hensyn til helheten og resten av rekka
når man gjør tiltak.

ALLE utvendige bygningsmessige endringer skal søkes/varsles til Styret.
Under følger en nærmere beskrivelse av hva som kreves ved ulike tiltak.


Påbygg

Ved påbygg skal det søkes til styret og arbeidet kan ikke påbegynnes før styret har mottatt
all nødvendig dokumentasjon og godkjent tiltaket.
Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltaket, tegninger og signatur fra berørte naboer om
at de har blitt varslet om tiltaket. Hvis tiltaket er søknadspliktig til kommunen skal
godkjenning fra kommunen foreligge før arbeidet påbegynnes. Det er andelseiers ansvar å
avklare om tiltaket er søknadspliktig eller ikke.


Kjellervindu

Innsetting av kjellervindu skal søkes styret. Her bes beboere om å legge ved skisse av endringene. Vedlikehold og utskiftning av kjellervindu er  beboers ansvar.

Det er et krav om at arbeidet utføres fagmessig.


Uteboder

Oppsetting av uteboder må søkes for godkjenning hos Styret i Tingsletta BL.
Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltaket, tegninger og signatur fra berørte naboer om
at de har blitt varslet om tiltaket.
Hovedregel for uteboder er at de ikke skal plasseres på siden av rekka, men må ligge i bakkant eller forkant av leilighet.


Terrasse og plattinger

Bygging av terrasse og plattinger skal varsles til styret og naboer i rimelig tid før arbeidet
starter. Platter på endeleilighet får ikke gå langs endevegg, og kan maks. gå 1,5m utenfor endevegg i forkant.


Levegger

Levegger bør settes opp i enighet mellom de berørte naboene (grensenaboer). Om
leveggen males skal den males i samme farger som rekkas fasade for øvrig.
Maksimal høyde er 1,8m fra bakkenivå
Kostnader for materialer til levegger kan refunderes av borettslaget mot dokumentasjon av
utlegg. Begrenses oppad til kr. 2000,- for levegger i midten (forutsetter skriftlig samtykke av
beboerne på begge sider), og kr. 1000,- for endevegger.


Innredning kjeller

All innredning av kjeller skjer på andelseiers eget ansvar. Borettslaget tar ikke ansvar for
eventuelle skader som følge av fukt fra grunn.
Se også egen oversikt over ansvarsfordeling når det gjelder vedlikehold.

Innvendig oppussing

All innvendig oppussing som berører vann, avløp, elektrisk anlegg og bygningsmessige konstruksjoner skal varsles til styret før oppstart.