Prosjekter

Lekeplasser rehabilitering

Generalforsamlingen 2018 vedtok at alle lekeplasser skal rehabiliteres. Dette skal skje i løpet av de nærmeste 2-3 årene og skal ikke medføre økte fellesutgifter for andelseierne.


Oppdatering (mai 2021)

Endelig begynner lekeplassene i Fjøs- og Stallmestervegen å bli ferdige. De har blitt fantastisk fine. Nå er det Brunborgens tur. Oppstart her er planlagt til 07.06.21. Arbeidet vil foregå fra uke 23 til og med 37. Arbeidet vil stopp i uke 29, 30 og 31 pga. ferie. 

Det er lagt til et ekstra lekeapparat for de minste på Brunborgen i forhold til de opprinnelige planene. Denne blir samlokalisert med sandkassen. Det blir også plassert ut 2 små tipi på området som ikke var med i første runde. Disse endringene er for å fange opp behovet til de mindre barnene som bor i dette området. 

Under følger nye 3d-skisser fra lekeplassen

Brunborgen 1
Brunborgen 2
Brunborgen 3

 

Oppdatering status (november 2020):

Lekeplassen i Fjøsmestervegen nærmer seg ferdigstillelse. Entreprenør anslår ferdigstilling i løpet av de neste 2 ukene. Arbeidet på Stallmestervegen er også godt i gang og entreprenør ser for seg å komme i mål med apparatene før jul. All beplanting på begge plassene vil ikke bli gjort før til våren.

NB! Det har tidligere vært linket til feil versjon av tegningene på denne siden under. Disse har vist til en versjon 2, og ikke endelig versjon som foreligger. Under finner dere linker til nye tegninger av lekeplassene og de som var linket til tidligere.

Gjeldende versjon av tegningene

Gamle tegninger: 

Det er viktig å presisere følgende endringer. Fra tidligere er det gitt informasjon om at alt fallunderlag skal være i gummidekke. Dette har i ettertid blitt gjort om etter innspill fra beboergruppen som har jobbet fram de nye lekeplassene. Gummidekke er omdiskutert miljømessig og er derfor ikke ønsket av Styret. Alt fallunderlag er derfor blitt gjort om til fallsingel i første omgang.

Fallsingel må byttes ut hvert 3 -5 år. Styret vil da gjøre en ny vurdering i forhold til hvilken type fallunderlag vi skal bruke videre. Styret håper det på dette tidspunktet har kommet opp flere gode miljøvennlige alternativ til fallunderlag. Vi har sett på KORK, men også dette er omdiskutert og uprøvd på nåværende tidspunkt.

I første runde ble det også besluttet at det ikke blir pergola på lekeplassene. I ettertid har Styret forstått at dette er et av de viktigste tiltakene for å forsøke å få lekeplassene til å fungere som et samlingspunkt for mer enn bare barn. Denne beslutningen ble da også reversert.

Oppdatering status (september 2020):

Mandag 21.09 starter arbeidet med fornying av første lekeplass. Etter vurdering av tilstand er det bestemt at første plass som blir ny er Fjøsmestervegen. Inforskriv kan leses her

InfoFjøsmestervegen

Det er gjort noen endringer fra opprinnelige planer for å redusere investerings- og driftskostnadene, samtidig som opprinnelig intensjon har blitt ivaretatt.  Styret har gjort følgende endringer: Lekeapparatene er fra en annen leverandør (reduksjon på ca. 1,2 MNOK), grill og pergola er tatt bort fra samtlige plasser (reduksjon på ca. 600 000 NOK) og fallsand og bark er byttet ut med gummiunderlag med "naturlige" farger. (økning på ca. 700 000 NOK). Hovedargumentet med å bytte ut fallunderlag er at grus og bark må byttes ut hvert 3-5 år, mens gummiunderlagene varer i opp mot 15 år. 

Her er 3d bilder av de andre plassene: Fjøsmestervegen 01, Fjøsmestervegen 02, Stallmestervegen 01, Stallmestervegen 02, Brunborgen 01, Brunborgen 02, Solborgen 01, og Solborgen 02

 

Oppdatering status (august 2020):

I løpet av våren og sommeren har TOBB bistått i å gjennomføre en anbudskonkuranse for å innhente tilbud fra flere entreprenører. Framdriften har vært litt redusert pga. corona-situasjonen, men styret har nå valgt entreprenør. Nå følger en periode med dialog og tilpassing i samarbeid med valgte entreprenør. Målet er oppstart på minst én lekeplass i løpet av høsten. Lekeplassene vil så bli fordelt på de neste to årene også, slik at man oppfyller generalforsamlingens vedtakspunkt om å ikke finansiere rehabiliteringen med lån.


Lekeplassene og tankene rundt utforming

Arbeidsgruppen har lagt vekt på å styrke områdene som sosiale samlingsplasser, samtidig som man gjør en generell opprusting av alle lekeapparater og plassene generelt.

Tegningene slik de framstår før siste revidering finner du under her. Vi understreker at det noen endringer i forkant av anbudsprosessen og at det vil bli tilpasninger i samarbeid med entreprenør.

Solborgen (Tingvegen oddetall) - En variert plass for alle aldersgrupper, med kriker og kroker og gjemmemuligheter. Samlingsplass med grill.

Brunborgen (Tingvegen partall) - En stor og luftig plass, oppdelt i mindre rom. Samlingsplass med grill og utfordring for de største barna også.

Fjøsmestervegen - en lekeplass for de minste barna 0-6. En naturlig samlingsplass på tunet. Med grill og sitteplass. Mindre asfalt, mer trivsel.

Stallmestervegen (ved gressbane) - en enkel og naturlig lekeplass. Et sted å ta lunsjen/grillpølsene. Kontakt med gressbane.